TULIKIVI OMISTAJAN REKISTERÖINTI
Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).
Etunimi *
Sukunimi *
Osoite *
Postinumero * Paikkakunta *
Maa
Sähköposti * Puhelin *

Tuotteen malli Sarjanumero *

Myyjä

Asentajan nimi Asennus pvm
pv kk vuosi
TAKUUEHDOT TULISIJAT

Tulikivi noudattaa toiminnassaan markkina-alueen kuluttajansuoja- ja tuotevastuulakeja.

Tulikivi myöntää Tulikivi tuotemerkillä myytäville tulisijoille viiden (5) vuoden rajoitetun takuun edellyttäen, että asiakas täyttää sähköisen takuukortin Tulikiven kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/owner seuraavasti:
• Vuolukivitulisijat
• Keraamiset tulisijat
• Kiertoilmatakkojen sekä kamiinojen kiviosat

Ilman rekisteröintiä takuuaika on kaksi (2) vuotta.

Alla olevat tuotteet ovat Tulikiven myöntämän kolmen (3) vuoden lisätakuun ulkopuolella.
• Tulisijojen luukut, lasit, tiivisteet ja kaikki niiden rakenteet
• Tulisijojen metalli-, sähkö- ja elektroniikkaosat
• Tulipesien ja haudutusuunien paneelit
• Tulikivi Green lisätuotteet (mm. vesilämmönsiirtimet, sähkövastukset, ohjaus- ja mittausjärjestelmät)
• Savukaasuimurit
• Kiukaat (puukiukaat, sähkökiukaat sekä näiden säätö- ja ohjauslaitteet)

Tulikivi myöntää rajoitetun vuoden (1) takuun seuraaville tuotteille ja niiden osille
• Kiertoilmatakkojen ja kamiinoiden metalliosat, luukun lasit, tiivisteet, tulipesäpaneelit sekä arinat
• Edellä mainittujen takuuehtojen edellytyksenä on, että tuotetta on käytetty ohjeiden mukaisesti.

Cooking tuotteet ovat takuun ulkopuolella.

Takuukortti tulee täyttää viipymättä tuotteen asennuksen jälkeen.

Takuu kattaa vain Suomeen asennetut tulisijat. Takuu edellyttää, että tulisija on asennettu annettujen ohjeiden sekä viranomaismääräysten mukaisesti ja tuotetta on käytetty Tulikiven antamien ohjeiden mukaisesti. Takuu tulee voimaan asiakkaalle tulisijan rungon asennuspäivästä alkaen. Takuu muodostuu laatu- ja toimintatakuusta. Jos tuotteen sijaintipaikkaa muutetaan ensiasennuksen jälkeen, takuu raukeaa.

Takuuaikana tehdyt korjaukset eivät jatka tuotteelle myönnettyä takuuaikaa.

Kiertoilmatakkojen ja kamiinoiden osalta takuu edellyttää, että asennus on tehty kaikkien annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä käyttöohjeita on noudatettu.


Huoltopalvelu (maksullinen)

Tulikivi myöntää kahden (2) vuoden takuun huoltopalvelun kautta myydyille kiviosille ja tarvikkeille
  • Tulisijan kiviosat
  • Tulisijojen luukut, lasit, tiivisteet ja kaikki niiden rakenteet
  • Tulisijojen metalli-, sähkö- ja elektroniikkaosat
  • Tulipesien ja haudutusuunien paneelit
  • Tulikivi Green lisätuotteet (mm. vesilämmönsiirtimet, sähkövastukset, ohjaus- ja mittausjärjestelmät)

Sähkövastukset ja lämmönsiirtimet saa asentaa vain erikoiskoulutuksen saanut asentaja. Asennuksessa ja kytkennöissä on huomioitava voimassa olevat kansalliset ja paikalliset määräykset. Lämmönsiirtimen koeponnistus suoritetaan asennuksen yhteydessä ja siitä tehty pöytäkirja allekirjoitetaan. Lämmönsiirtimien asennuksessa ja kytkennöissä lämmitysjärjestelmään on lisäksi noudatettava valmistajan ohjeita ja suoritusarvoja.


Kevyttakat voidaan asentaa myös puurakenteisen lattian päälle. Alustan pintamateriaalin on kuitenkin oltava palamatonta materiaalia. Tähän tarkoitukseen käy esim. metallilevy tai vuolukivilaatoitus asennettuna siten, että se muodostaa samalla tarvittavan kipinäsuojan tuotteen eteen ja sivuille. Suojaetäisyyksien on oltava rakentamismääräysten mukaiset. Asentajan on tarkistettava, että pohjarakenne kestää kevyttakan painon.


Laatutakuu

Laatutakuu korvaa takuuaikana esiin tulleet, raaka-aineista tai valmistusvirheistä johtuvat viat veloituksetta. Takuu ei kata luonnonkivelle ominaisia värivaihteluja, lustoisuutta, vähäisiä hiushalkeamia sekä pinnoitteessa olevia halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen tai toimintaan. Takuun piiriin ei kuulu keraamisten tulisijojen tulipesän luukun läheisyydessä hierrettyyn pintaan syntyneet värimuutokset. Takuu ei myöskään kata normaalista kulumisesta tai käyttövirheistä aiheutuneita vahinkoja, eikä pintojen värjäymiä. Takuu ei kata keraamisten tuotteiden laastipinnoissa, kaakelisaumoissa tai sisäosissa esiin-tyviä vähäisiä halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen tai toimintaan. Nämä vähäiset esteettiset haitat voitte varmimmin välttää suorittamalla alkulämmityksen varoen, ohjeiden mukaan. Edellä mainittuja haittoja saattaa syntyä, jos tulisijaa lämmitetään liikaa. Laatutakuun piiriin eivät kuulu täyskivilaattojen luontaiset värivaihtelut sekä tuotannon laatuvaatimukset täyttävät yksittäiset pääväristä poikkeavat väripilkut. Luonnon materiaalista tehdyissä täyskivilaatoissa sävyerot ovat mahdollisia.

Toimintatakuu

Tulikivi takaa asennusohjeiden mukaisesti asennetun ja käyttöohjeiden mukaan käytetyn tuotteen toiminnan. Toimintatakuu annetaan vain niille Tulikivi vuolukivi ja keraamisille tulisijoille sekä kiertoilmatakoille ja kamiinoille, jotka on asentanut valtuutettu Tulikivi-uunimestari. Asennusvirheistä vastaa asennuksen suorittanut muurausyritys. Mikäli asennuksen suorittaa joku muu kuin valtuutettu Tulikivi-uunimestari, tuotteelle ei anneta toimintatakuuta. Toimintatakuun ehtona on, että savuhormi, johon tulisija on liitetty, täyttää tehtaan asettamat vaatimukset. Toimintatakuun ehtona on myös se, että huonetilassa, jossa tulisija sijaitsee, ei ole merkittävää alipainetta sekä tulisijan riittävästä palamisilman saannista on huolehdittu. Sähkövastussarjojen mahdollisista asennus- tai kytkentävirheistä tulisijan osalta vastaa Tulikivi-uunimestari. Lämmönsiirtimen mahdollisista asennusvirheistä vastaa Tulikivi-uunimestari ja kytkentävirheistä LVI-asentaja. Toimintatakuu ei kata Tulikivi-uunimestarin tai LVI-asentajan vastuulle kuuluvia virheitä ja tällaisten virheiden osalta asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asennuksen tai kytkennän tehneeseen Tulikivi-uunimestariin tai LVI-asentajaan.

Takuuvastuun rajoitukset
Tulikivi vastaa tuotteissa olevista virheistä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten mukaisesti, silloin kun asiakas on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja.

Asiakkaan tulee ilmoittaa tuotteen virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa havaittuaan virheen. Virhetilanteiden nopean selvittämisen turvaamiseksi Tulikivi suosittelee, että asiakas ilmoittaa virheestä välittömästi havaittuaan virheen.

Täyskivilaatoille on ominaista luontaiset värivaihtelut. Luonnonkivessä on sille ominaisia värivaihteluita ja lustoisuutta, eikä näitä pidetä tuotteen virheinä. Virheinä ei pidetä myöskään hiushalkeamia sekä pinnoitteessa olevia halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen tai toimintaan. Hiertopinnat tehdään yksilöllisesti käsityönä ja sen laatua arvioidaan kahden metrin katseluetäisyydeltä. Pinnoissa on materiaalista johtuvaa vaihtelua.

Tulikivi ei vastaa virheistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta tai käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa suositusta. Tulikivi vastaa välillisestä vahingosta vain, jos vahinko on aiheutunut Tulikiven huolimattomuudesta.

Varaavien uunien toimitus ilman asennusta
Sisustustakat ja kamiinat (=kevyttakat) toimitetaan ilman asennusta. Asiakas voi halutessaan sopia asennuksen Tulikivi-studion tai Tulikivi-uunimestarin kanssa. Ennen kevyttakan käyttöönottoa tulee huolellisesti tutustua käyttöohjeeseen. Tulikivi-tuotemerkillä myytävistä kiertoilmatakoista ja kamiinoista, vuolukivi- ja keraamisista takkauuneista osa voidaan toimittaa ilman asennusta. Näille uuneille emme myönnä toimintatakuuta. Katso kohta Toimintatakuu. Ilman asennusta myydyille tuotteille takuu tulee voimaan toimituspäivästä alkaen. Tulikivi ei vastaa ulkopuolisen asentajan tekemistä asennusvirheistä, eikä virheellisen asennuksen vuoksi materiaaleille aiheutuneista vahingoista. Suosittelemme, että kaikki varaavat takkauunit asennetaan aina Tulikivi-uunimestarin toimesta.Virheistä ilmoittaminen

Takuunalaisista virheistä on ilmoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluttua. Virheistä ilmoitettaessa tulee aina ilmoittaa tulisijan sarjanumero tai tilausnumero. Takuu ei kata virheitä, joita ei ole ilmoitettu Tulikivelle takuuajan kuluessa. Tulisijaa ei saa käyttää ennen kuin virhe on korjattu tai Tulikivi on antanut luvan tulisijan käyttöön.

Mikäli ilmoitettu virhe ei johdu Tulikiven tuotteesta tai Tulikivi-uunimestarin asentaman tulisijan virheellisestä asennustyöstä, vaan esimerkiksi väärin säädetystä ilmanvaihdosta, korvaa asiakas uunimestarin turhasta käynnistä aiheutuvat kulut Tulikiven lähettämän laskun mukaisesti.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus vedota tavarassa ostohetkellä olleeseen virheeseen kohtuullisen ajan kuluessa ostohetkestä lukien (kuluttajansuojalaki 5 luku 16 §).Tekninen neuvonta

Kaikissa neuvonta- ja takuuasioissa voit ottaa yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme vuolukivi ja keraamiset tuotteet puh. 0403 063 002 tai email tekninen.palvelu@tulikivi.fi ja saunatuotteet puh. 0403 063 005 tai email tulikivi@tulikivi.fi

Asiakas voi täyttää tuotetakuulomakkeen Tulikiven nettisivuilla osoitteessa https://warm.tulikivi.fi/tuotetakuu-takat-kiukaat.


Lämmitysala
Ilmoitetut tuotekohtaiset lämmitysalat ovat viitteellisiä. Lämmitysalalla tarkoitetaan yhtenäistä tilaa, joka täyttää nykyiset eristys- ja talotekniikkavaatimukset.

Tekniset muutokset
Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen, Tulikivi pidättää oikeudet muutoksiin.

Lisätietoja

Toimitukseen, asennukseen ja takuisiin liittyvissä kysymyksissä voitte aina ottaa yhteyttä Tulikivi-myyjään. Kuluttaja-asiakkaalla on aina muun muassa kuluttaja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön mukaiset oikeudet ja takuu ei rajoita näitä oikeuksia

TAKUUEHDOT KIUKAAT

Tulikivi Oyj (valmistaja) antaa valmistamilleen ja valmistuttamilleen tuotteille näiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja takaa tuotteidensa laadun ja toiminnan takuuaikana.

Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä kiuaskiven käyttöä koskevia valmistajan ohjeita.

1. Sähkökiukaiden ja ohjauskeskusten takuu

Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen vastaanottopäivästä lukien riippuen siitä, kumpi on myöhäisempi. Yhteisösaunoissa takuu on voimassa 12 kuukautta. Yksityissaunoissa viikko-ohjelman käyttö on kielletty.

Sähkökiukaan takuu edellyttää, että
1. Huoneistokäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kerran vuodessa ja rapautuneet kivet uusitaan.
2. Laitos- / ammattikäytössä olevan kiukaan kivet ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kolme kertaa vuosittain. Lisäksi kiuaskivet on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Vaihdosta on tarvittaessa esitettävä selvitys.
3. Jos kiukaassa on höyrystin, on höyrystin aina käytön jälkeen tyhjennettävä. Veden pehmennyksestä ja kalkinpoistosta on huolehdittava ohjeiden mukaisesti. Edellä sanottu koskee kaikkia höyrystimiä.
4. Jos kiuas integroidaan lauteisiin, on ehdottomasti käytettävä laudemallistoja, joissa alalaude ja sen runko voidaan nostaa pois ilman työkaluja. Takuu ei kata lauteen purkua ja uudelleen asennusta.

Takuutositteena on tuotteen ostokuitti ja rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.

Keraamisten kiuaskivien käyttö on kielletty! Jos niitä on käytetty, takuu ei sido valmistajaa.

2. Puulämmitteisten kiukaiden, patojen ja hormien takuu

Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä lukien. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti. Polttoaineena tulee käyttää puuta. Yhteisösaunoissa takuu on voimassa 12 kuukautta.

3. Varaosatakuu

Erikseen myydyn varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Rikkoutuneen osan korvaava osa toimitetaan maksutta tuotteen myyjälle. Valmistaja ei vastaa rikkoutuneen osan irrottamisen ja uuden osan asentamisen aiheuttamista kuluista. Rikkoutunut osa on valmistajan pyynnöstä ja kustannuksella palautettava. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti ja valtuutetun asentajan antama todistus.

4. Takuuvastuun rajoitukset

Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava, ettei siinä ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle.

Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta tai käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.

Takuu ei kata luonnonkivelle ominaisia värivaihteluja, lustoisuutta ja vähäisiä hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta kiukaan turvallisuuteen tai toimintaan. Takuu ei kata valukivelle/kaakeleille ominaisia värivaihteluja ja vähäisiä hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta kiukaan turvallisuuteen tai toimintaan.


Takuu ei kata myöskään normaalista kulumisesta tai käyttövirheistä aiheutuneita vahinkoja. Takuu ei kata keraamisen kiukaan laastipinnoissa, kaakelisaumoissa tai sisäosissa esiintyviä vähäisiä halkeamia sekä pintojen värjäymiä, jotka eivät vaikuta kiukaan turvallisuuteen tai toimintaan. Edellä mainittuja haittoja saattaa syntyä, jos kiuasta lämmitetään liikaa.

5. Virheistä ilmoittaminen

Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän kuluessa. Ilmoitus voidaan tehdä valmistajalle, tuotteen myyjälle tai valmistajan valtuuttamalle asennusliikkeelle.

Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa kyseistä tuotetta koskevan takuuajan umpeutumisesta.

6. Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä

Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella valmistaja korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu valmistajan kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa.

Vaihdetulle osalle annetaan kohdan 3. mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen takuu säilyy muilta osin ennallaan.

Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.

EU:n kuluttajansuojadirektiivin ja Suomen kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus vedota tavarassa ostohetkellä olleeseen virheeseen kohtuullisen ajan kuluessa ostohetkestä lukien (kuluttajansuojalaki 5L 16).

Suostun siihen että Tulikivi tallentaa yllä annettu tieto markkinointitarkoituksiin. Yhteystietojani ei anneta kolmansille osapuolille.
Olen lukenut ja hyväksyn ehdot.