Kermansavi-modellernas egenskaper

Eldstaden fungerar med motströmsprincipen

Eldstadens funktionsprincip

Eldstaden är ugnens hjärta som påverkar hela eldstadens funktion. Eldstaden baserar sig på motströmsprincipen som tar vara på värmeenergin i de heta rökgaserna. De heta rökgaserna stiger till eldstadens övre brännkammare och därifrån vidare till kindkanalerna där värmeenergin överförs till eldstadens stomme. Från stommen avges värmen jämnt till omgivningen. Utanför eldstaden skapar detta dessutom en varm uppåtstigande luftström, vilket överför värmen långsamt och mjukt till rummet.

Eldstad, anslutning nedifrån

Eldstad, anslutning uppifrån

Eldstad, anslutning uppe på baksidan

Brasbakugn, anslutning nedifrån

Brasbakuggnens funktionsprincip

En brasbakugn är en värmelagrande eldstadskombination där elden i eldstad värmer upp bakugnen ovanför eldstaden. Ved bränns endast i eldstaden därifrån lågorna och rökgaserna stiger till bakugnen som fungerar som en övre brännkammare. Under den egentliga gasförbränningen är temperaturen i bakugnen över 800 °C.

Temperaturen garanterar att gaserna i bakugnen brinner rent och att ugnen får en bra gräddningstemperatur. Eldstaden är försedd med galler, och således kan även den användas för att värma upp och grilla mat. Anvisningarna för inmatning av förbränningsluft är desamma som för vanliga eldstäder.

Tack vare brasbakugnens unika konstruktion kan den monteras så att ugnsluckan placeras på ugnens sida. Ugnen kan anslutas till skorstenen från de sidor som saknar lucka

Eldstad med tändspjäll, tändning

Eldstäder som ansluts uppifrån kan förses med ett tändspjäll, vars syfte är att leda en del av rökgaserna direkt upp i skorstenen. Tändspjället garanterar bra drag i eldstaden till exempel i en fritidsbostad. Vid anslutning uppifrån är skorstenens största tillåtna vikt 750 kg.

Det gäller att beakta ledningen av förbränningsluft in i eldstaden redan när huset planeras

Vid uppvärmning kan förbränningsluften antingen tas utifrån under eldstaden (ett alternativ som inte är beroende av rumsluften), via skorstenen eller från rummet via serviceluckan. Eldstaden har ett luftreglage som är lätt att använda. Reglaget har tre lägen: stängd, förbränning och glöd. Luftreglaget ska vara i förbränningsläget tills endast glöden återstår i eldstaden, och den kan förbrännas snabbt i glödläget.

Förbränningsluft från rummet

Förbränningsluften i en eldstad måste ofta ledas via rummet i äldre byggnader och ibland också i nyare, om möjligheten att montera en eldstad inte har beaktats och konstruktionerna inte längre kan ändras.

Ibland kan man vara tvungen att ta förbränningsluften från rummet om eldstaden inte drar tillräckligt på grund av brist på förbränningsluft. Då är den lättaste lösningen för att förse eldstaden med förbränningsluft att öppna ett fönster eller en dörr.

Förbränningsluft utifrån

Om förbränningsluften tillförs direkt utifrån, är det viktigt att förbränningsluften kan passera fritt. Vid användning av eldstaden är det viktigt att stänga dess luftreglage direkt efter att eldningen har avslutats i enlighet med instruktionerna, så att inte kall luft flödar genom eldstaden och kyler ner den värme som lagrats i den.

Förbränningsluft via skorstenen

Om förbränningsluften leds in i eldstaden direkt via skorstenen är det viktigt att stänga eldstadens luftreglage genast efter att eldningen har avslutats enligt instruktionerna så att luften inte flödar åt fel håll i skorstenens förbränningsluftkanal. Även när ved tillsätts, är det bra att för ett ögonblick stänga eldstadens luftreglage tvärtemot anvisningarna för normal användning, så att den lyftkraft som uppkommer i förbränningsluftkanalen förhindras.